Zkouška základního minima - ZM

Kritéria pro zkoušku ZM
1. Stáří psa nejméně 12 měsíců.
2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně. Oslovení psa jménem je možné vždy před zvukovým povelem.

Náplň zkoušky ZM, dosažitelné body

1. S t o p a :
Stopa vlastní, nejméně 150 kroků dlouhá, min.15 minut stará, jednou lomená v pravém úhlu, předmět zakončující stopu.
Časový limit pro vypracování stopy je 5 minut.  Z   50 (35)

2. P o s l u š n o s t :
a) přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů)  ZP 10
b) ovladatelnost psa na vodítku (střelba)  ZP 10
c) sedni-lehni-vstaň (na vodítku u nohy)  ZP 10
d) aport volný (předmět psovoda)  ZP 10
e) odložení psa (vzdálenost 15 kroků)  ZP 10  50  (35)

3. O b r a n a :
a) průzkum terénu (30x40 kroků, dvě zástěny)  ZP 10
b) označení pomocníka   10
c) ochrana psovoda  ZP 10
d) zadržení pomocníka (hladké, 25 kroků)  ZP 10
e) odolnost psa (náznak úderů)   10  50  (35)

4. Celkem (stopa, poslušnost, obrana)    150 (105)

Připomínky k provádění zkoušky ZM
1. Pokud se v tomto článku neuvádí jinak, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části "Metodika provádění cviků".
2. Libovolným způsobem provedeným přivoláním se rozumí způsob přivolání psa, který ve všech způsobech popisuje druhá část tohoto řádu.
3. Průzkum se provádí v přírodním terénu 30 x 40 kroků nebo na zástěny (3 + 3) na stadionu (hřišti) 80 x 100 kroků. Psovod prochází s upoutaným psem až na úroveň pátého úkrytu.
4. Jakmile pes pomocníka při průzkumu terénu spatří nebo jej navětří, psovod zůstává klidně stát a může psa povely vybízet k označení pomocníka.
5. Po označení pomocníka psovod psa přidrží za obojek a vyzve pomocníka aby vystoupil. Ze vzdálenosti asi 5 kroků pomocník psa vydráždí a na pokyn rozhodčího podnikne na psovoda útok. V okamžiku útoku pomocníka psovod vypouští psa.
6. Na útok pomocníka odpovídá pes provedením zákroku.
7. Když pes provede zákrok, pomocník se psem ještě krátkou dobu bojuje a přitom naznačuje údery .
8. Na pokyn rozhodčího přestává pomocník klást psu odpor a zůstává klidně stát. Psovod odvolá psa, uchopí za obojek a psa drží.
9. Zatím pomocník odbíhá směrem od psovoda a psa. Jakmile se vzdálenost od psovoda se psem prodlouží na 25 kroků, dá rozhodčí pokyn k vypuštění psa.
10. Psovod běží za psem ihned po jeho vypuštění.
11. Po dostižení pomocníka má pes provést zákrok. Na pokyn rozhodčího přestává pomocník klást psu odpor a psovod může dát povel k puštění.
12. Na pokyn rozhodčího odvolá psovod psa, připne jej na vodítko a hlásí rozhodčímu ukončení obrany.
13. Psovod může psa před, v průběhu i po zákrocích povzbuzovat.

Kšíry.cz - Eshop s chovatelskými potřebami