Zkouška všestranného výcviku psa prvního stupně - ZVV1

Kritéria pro zkoušku ZVV 1
1. Stáří psa nejméně 14 měsíců.
2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně. Oslovení psa jménem před povelem je možné pouze u cviků, u kterých ZŘ předepisuje nebo povoluje zvukový povel a to pouze jednou před zahájením cviku.

Náplň zkoušky ZVV 1, dosažitelné body

1. S t o p a :
Stopa vlastní, nejméně 350 kroků dlouhá, min. 30 minut stará, dvakrát lomená v pravém úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje.
Časový limit pro vypracování stopy je 10 minut.  Z   100  (70)

2. P o s l u š n o s t :
a) přivolání psa za pochodu k noze  ZP 10
b) ovladatelnost psa na vodítku  ZP 10
c) sedni-lehni-vstaň (na vodítku u nohy)  ZP 10
d) za pochodu odložení vleže (střelba)  ZP 10
e) štěkání psa (pes sedí u nohy na vodítku)  ZP 10
f) aport volný (činka psovoda)  ZP 10
g) skok vysoký (100 cm)  ZP 10
h) skok šplhem (180 cm, jedním směrem)  ZP 10
ch) kladiná nízká (jedním směrem)  ZP 10
i) odložení psa (25 kroků)  ZP 10  100  (70)

3. O b r a n a:
a) odhalení pomocníka
- průzkum terénu (40x50 kroků,čtyři zástěny)  ZP 10
- vyštěkání pomocníka   10
b) zajištění pomocníka
- prohlídka pomocníka  ZP 10
- výslech pomocníka   10
c) ochrana psovoda
- přepadení psovoda při výslechu  ZP 15
- ovladatelnost psa (pouštění)  Z 5
d) samostatní činnost psa
- zadržení pomocníka (hladké 50 kroků)  ZP 15
- ovladatelnost (pouštění)  Z 5
e) odolnost psa
- útok na psa se 2 údery po zákusu  ZP 15
- ovladatelnost (pouštění)  Z  5 100 (70)

4. Celkem (stopa, poslušnost, obrana)    300 (210)

Připomínky k provádění zkoušky ZVV 1
1. Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části " Metodika a provádění cviků ".
2. Průzkum se provádí v přírodním terénu 40 x 50 kroků nebo na zástěny (3 + 3) na stadionu (hřišti) 80 x 100 kroků. Psovod prochází s upoutaným psem až na úroveň třetího úkrytu.
3. Během výslechu se mění rozhovor mezi pomocníkem a psovodem postupně v hádku, která vrcholí napadením psovoda. Psovod smí psa přidržovat za obojek.
4. V okamžiku útoku psovod vypouští psa k provedení zákroku.
5. Na pokyn rozhodčího přestává pomocník klást odpor a zůstává klidně stát.
6. Jakmile přestane pomocník bojovat se psem, musí jej pes pustit. Psovod může ovlivnit psa povelem k puštění pomocníka.
7. Když pes pomocníka pustí, psovod usměrní psa k noze, upoutá psa na vodítko a odcházejí na určené místo podle pokynu rozhodčího.
8. Při hladkém zadržení je pes držen za obojek a psovod jej vypouští po vyzvání pomocníka k zastavení a jeho následném útěku. Psovod vybíhá za psem ihned po vypuštění psa.
9. Cvik odolnosti psa se přezkušuje samostatně na vzdálenost 10 kroků a vyžadují se při něm 2 lehké údery po zákusu psa.
10. Na pokyn rozhodčího odvolá psovod psa, připne jej na vodítko a hlásí ukončení obrany.

Kšíry.cz - Eshop s chovatelskými potřebami